IBINTU 20 UMUKOBWA YAKAKORA BIGATUMA UMUSORE YIFUZA KUZAMUGIRA UMUGORE Tags: IBINTU 20 Umukobwayakora Bigatuma umusore amugira umugore

IBINTU 20 UMUKOBWA YAKORA BIGATUMA UMUSORE YIFUZA KUZAMUGIRA UMUGORE

Burya n置bwo abasore bose badateye kimwe, hari ibintu bahuriyeho nk段myumvire n段mitekerereze rusange, bityo ibi bikaba ari ibintu 20 byafasha umukobwa wifuza kuba uw段gikundiro ku mukunzi we, akabasha kunogera no kwishimirwa n置musore bakundana kuburyo amwifuzaho kuba yamubera umufasha.

1. Gerageza kugaragara neza uko ushoboye kose

Abasore burya bakururwa cyane n段bigaragara kandi aba yumva yaterwa ishema no kugira umukunzi ugaragara neza, umwe azahura nawe ari kumwe n段nshuti ze ntagire ipfunwe ryo kuziratira ko ariwe mwamikazi w置mutima we. Iyiteho kandi ugaragaze isuku nk置mwari ubikwiye koko aho unyura abone ko uhanyurana umucyo.

2. Hora iteka ufite impumuro nziza

Abasore burya n置bwo atari ko bose bakunda kwitera imibavu ariko burya bakunda cyane umukobwa uhumura neza, umwe umusuhuza akamuhobera bamara gutandukana akumva aracyumva impumuro ye. Nk段nkumi ni byiza ko uzajya uzirikana kujya imbere ye cyangwa guhura nawe wikozeho rwose impumuro imeze neza, uzasanga iteka yifuza kuba kumwe nawe kandi nimunatandukana ntuzigera umuva mu bitekerezo.

3. Irinde kumuhoza ku nkeke no kumugaya buri gihe

Aha munyumve neza mwa nkumi mwe sinshaka kuvuga ko umukunzi wawe natakwitaho, nakora amafuti cyangwa ikindi kidahwitse utazamugaya, ahubwo icyo nshaka kuvuga hano ni uko uzabikorana ubwenge. Wowe uhera ku byiza bye ukajya umushima noneho ibyo atakoraga neza akabikora neza noneho agirango ashimwe aho kubikorera ko wamutonganyije. Urugero hano nabaha, egera umukunzi wawe niba wenda akunda inzoga cyane, umubwire uti: "Uti ariko rata uri umusore mwiza! Nkunda uburyo ugira umurava n置bwo akenshi uteshuka kubera inzoga" Nkubwije ukuri ko natanagira icyo abivugaho azaba aritaye mu gutwi kandi azumva ko akwiye kuba yazireka kugirango umushime.

4. Mukunde kandi ubyerekane

Muri iki gihe usanga abantu benshi bavuga ngo urukundo rw置bu nta kigenda, ngo abakobwa b置bu baratendeka n段bindi nk段byo. Wowe rero mwereke itandukaniro ryawe n誕bandi, wikwitwararika ngo wumve ko yazakureka ugaseba ahubwo mukunde, umuteteshe, umwereke ko ufite ishema rye mu bandi uzaba aribwo uharaniye ko atarota akureka. Nubikora neza azumva ko ntaho yagusiga ajya kandi yumve ko ntacyo yakuburanye yaba ajya gushaka.

5. Ikunde wowe ubwawe

Ntugakunde kubwira umukunzi wawe ibibi wibonaho, ngo umubaze ngo ariko ubu kuba narabyibushye cyane ntibikubangamira?...Nsigaye nanga ukuntu ngana, nsigaye narabaye igikara... Nonese numara kumwereka ko wowe ubwawe utikunze kandi utifitiye icyizere niwe uzakikugirira? Sigaho wiba umupfapfa, wowe wabyibuha, wananuka, uruhu rwawe rwahinduka, mwekere ko ukifitiye icyizere kandi wirinde kumwereka ibyo uzi nk段nenge kuri wowe kuko ushobora gutuma ahita ashishoza akanabaza abandi bamuvugira mu matwi ugasanga urisenyeye.

6. Irinde gutuma afuha kandi umurwanire ishyaka

Kuba waba udaca inyuma umukunzi wawe ntibihagije, ukwiye no gukora ibishoboka ngo atagukeka akaba yagufuhira. Niba agukunda, yumva ko uri umukobwa n誕bandi basore bifuza nk置ko nawe byagenze bityo akumva ko isaha n段saha bagutwara. Uko umusore agukunda cyane niko arushaho kumva afite impungenge kuko aba yumva ufite agaciro gahambaye buri wese ukureba akubonamo. Kora ibishoboka byose rero ugabanye urukururano n誕bandi basore, ugabanye gutaha amajoro cyane no kugira gahunda zidasobanutse kandi utanazimubwiye, mbese ukore ibishoboka byose ye kujya ahagarika umutima ko hari abandi mufitanye umubano wihariye.

7. Kunda inshuti ze

Niba umusore mukundana afite abasore bagenzi be ubona ko ari inshuti magara, ibuka ko bafite ibyo bahuriyeho kandi bashobora kuba baranamugiriye inama igihe yafataga umwanzuro wo kugusaba urukundo. Wihita uhubuka ngo werekane ko inshuti ze ntaho uhuriye nazo ahubwo ereka umukunzi wawe ko wubaha kandi ukunda inshuti ze ubigiriye we, bizatuma arushaho kugira ishema kandi n段kibazo mwagirana cyose za nshuti ze zakuvugira neza ku mukunzi wawe igihe cyose waba warazisanzuyeho ukazereka ko koko uri umukobwa w置mutima.

8. Mwereke ko uzi guteka kandi wifuza kuzajya umutekera

Iki ni ikintu abakobwa badaha agaciro cyane ariko mbabwije ukuri burya umusore wese aho ava akagera akunda umukobwa uzi guteka, akunda kuba yazagera aho atekerwa n置mugore, mbese ni ibintu bashyira imbere cyane. N置bwo mwaba mutarabana rero, ntuzakore ikosa ryo kwakiriza umukunzi wawe ibiryo byatetswe n置mukozi. Nibiba ngombwa jya ureka abanze ahagere maze ushyashyane vuba umutekere; ibyo bihita bituma mu mutwe we atangira kwitekerereza nk段gihe waba umutekera mubana... Aha n誕bagore bumvireho, mbere yo kwibaza impamvu umugabo wawe yaryamana n置mukozi, banza wibaze impamvu buri gihe yajya yakirwa n置mukozi ku meza. Yego ntiwareka akazi, ariko kandi igihe utakoze ntuzigere uha umwanya umukozi ngo ateke, kandi no mu gihe cy誕kazi nabwo jya wegera umugabo umubaze uti uyu munsi tugutekere iki mugabo mwiza? Nubimubaza azumva ko n置bwo byatekwa n置mukozi aba yabibwirijwe na nyirabuja.

9. Mukunde nk置fite uwo murushanwa

Bajya bavuga ngo abagore n誕bakobwa bagira inzaratsi. Ibyo nanjye ndabyemera ko zibaho ariko izo nemera si ibyo byatsi n段bipyuye amaso bindi ntazi, inzaratsi ni ugukunda umukunzi wawe nk置fite uwo murushanwa, ukamugenera impano, ukajya umukorera utuntu mbese wumva ko nta wundi wabasha kutumukorera ndetse ko n置wabigerageza atageza ahawe, uba umwifatiye rwose aragenda agatwarwa umutima we ukawigarurira wose uko wakabaye.

10. Menya kumutetesha

Gutetesha burya bibaho mu buryo bwinshi. Ni byiza ko uzirikana ko gushima ibyiza biri ku mukunzi wawe ari ingenzi cyane, ahita yumva ko ahantu akunzwe, ashimwa ntacyo yahanganya. Mwereke ko umuha agaciro kandi ko ari ingenzi cyane kuri wowe, umwereke ko akurutira byose kandi umurutisha bose, umwite utuzina tuzatuma koko yiyumva nk置dasanzwe kuri wowe.

11. Mwereke ko umufuhira

Iyo tuvuze gufuha ntituba tuvuze gukabya. Niba rero umukunzi wawe umukunda, ibuka ko nyine hari n段nzindi nkumi zitabarika zimwifuza, umwereke ko ubizi ko ari mwiza kandi akurura abandi bakobwa, umwereke ko wababazwa no kumubona akundana n置ndi mbese yumve ko nawe uzi ko afite igikundiro atari imbere yawe gusa ahubwo n段mbere y誕bandi bakobwa.

12. Kora uko ushoboye yiyumve nk置mugabo uhamye

Burya abasore n段yo baba batarashaka baba bifuza kwitwa abagabo. Niba umukunzi wawe mutarabana, hari uburyo wajya umwereka ko ari umugabo kandi ntacyo abura ngo abe umugabo nyawe n置bwo igihe cyo kubana cyaba kitaragera. Mwite papa w誕bana uzabyara, nimugirana gahunda umubwire uti umugabo niwe ufata umwanzuro mu rugo, nimuba muri kuganira umubwire uti mbona uzambera umugabo w段gitangaza,... Ibyo byose bigenda bituma yiyumva nk置warangije kuba umugabo wawe kandi akumva ko akwiye kubiharanira kugeza abigezeho.

13. Tangira umubere umufasha

Iyo umusore afashe icyemezo cyo gushaka, aba yifuza umufasha bazashyira hamwe bagafatanya gukorera urugo, akamubera umujyanama, akamubera umuterankunga mu bitekerezo n段bindi nk段byo. N置bundi rero mukobwa, n置bwo mwaba mutarabana birahagije kuba mukundana ngo ujye ubasha kumwungura inama, niba uziko arimo gutegura umunshinga runaka ushake uburyo bwose wamwungura igikerekezo, nugira aho ubona ikiraka cyangwa ikindi cyamugirira akamaro umurangire mbese umwereke ko ushishikajwe cyane n段terambere rye.

14. Gerageza kwiteza imbere no kwita ku buzima bwawe bw誕hazaza

Ereka umukunzi wawe ko ushoboye, niba ufite akazi ugakore neza, niba uri umunyeshuri wige neza ushyizeho umwete kandi niba utanafite akazi ube umukobwa w段mishinga, kuburyo ubushake bwawe anabishoye yagutera inkunga. Niba ufite akazi wikwemera ko buri gihe ariwe uzajya wishyura buri gihe uko musohokanye, fata igihe nawe wishyure umwereke ko nawe uri umukobwa wihagazeho kandi wabasha kwirwanaho, ibi bizamwereka ko nimunabana atazita ku rugo wenyine kandi binamuhamirize ko utari muri babandi bita "abakuzi b段byinyo"

15. Muhe umwanya, wimucungacunga cyane

Burya abahungu ntibakunda kwerekwa n誕bakunzi babo ko babacungacunga kuri buri kantu, muhe rero umwanya n置bwisanzure ureke yiyumvemo ubwigenge no kwifatira ibyemezo bityo azanumva ko akwiye kubikubahira no kwitwara neza, abikore kuko ari ngombwa atari ukubikora kuko wamucungacunze.

16. Gerageza kuba isoko y段byishimo n置munezero bye

Burya iyo umuntu uwo ariwe wese atekereza ibyo kwinjira mu rukundo, nta kindi kintu aba ashyize imbere cyane kitari ugushaka umunezero n段byishimo biva mu rukundo. Gerageza rero nawe mukobwa, ukore ibishoboka byose umushimishe kandi burya abasore ntibagorana, kumuganiriza, kumubwira utuntu twiza wabonye, kumubwira udukuru dushimishije byose bimutwara umutima akumva ko ari wowe soko yavomaho umunezero buri gihe.

17. Wikumva ko wageze iyo ujya ngo uterere agati mu ryinyo

Abakobwa benshi ndetse n誕bagore, iyo bamaze igihe kinini bakundana n誕bakunzi babo hari ubwo bajya bakora ikosa ryo kumva ko bafatishije, ko hari ibitakiri ngombwa ko bakora kuko barangije kwizera ko bakunzwe. Oya wikwishuka rwose, urukundo ni nk置muzabibu ukenera kuhirirwa, kuvomererwa no gufumbirwa na nyuma y置ko wera imbuto. Nunamara kuba umugore, uzakunde kuzirikana cyane bya bintu wakoraga kera ugirango umushimishe kuko niba biri mu byamunyuze akumva ko mwanabana akaramata, ni uko nyine nabyo yabyifuzaga iteka. Wicika intege rero urukundo rukeneye guhora rwuhirirwa iteka.

18. Fata umwanya nawe ubwe umwiteho

Iyo wamaze gukundana n置musore ndetse mukagera kuri rwa rwego utangira no gutekereza ibyo kuba mwarushinga, jya uhita unazirikana ko ugomba gutangira gukora bimwe mu byo ugomba kuzakora mwabanye. Menya rero kwita ku musore mukundana hakiri kare, umumenyere imyenda imubera umubwire ayigure cyangwa se umufashe kuyigura, nibinaba ngombwa ndetse mu gihe ubishoboye ujye uba ari wowe uyimugurira. Umumenyere umubavu akwiye kwitera, ujye rimwe na rimwe umuterera agapasi cyangwa unakore ibindi wazanakora mwabanye.

19. Ba umukobwa kandi witware nkabo

Muri iki gihe usanga hari abakobwa bamwe na bamwe bitiranya ibijyanye n置buringanire ndetse n置bwuzuzanye, ugasanga bo barabifata nko kwigira ibyigenge bakitwara uko bishakiye. Itware nk置mwari ubereye u Rwanda, umenye ko utagomba kuba umukobwa w誕kabari nka bamwe bajya bitwara gutyo, umenye ko utagomba gutaha igicuku no kwigira intakoreka mu muryango ukomokamo.

20. Mwereke ko unyurwa kandi ureke kumuzanaho ibikangisho

Abahungu burya banga abakobwa babashyiraho ibikangisho, bamwe baba bababwira ngo nudakora iki bizagenda gutya, ngo uramutse ukoze ibi ibyanjye nawe byahita birangirira aho, ngo nukora iki ntuzongere kumvugisha,... Wimuzanaho ibikangisho umwereka ko akwiye guterwa ubwoba n置ko wamwanga kuko watuma abikorera icyo cyangwa we agahita akureka. Menya kumwubaha no kumwereka ko ari we mwanzuro w置buzima bwawe.

RSS
People you may Add as Friend
There are no recently active members with Profile Pictures.

 
Suggested Groups you may Join
Imanzi</a><br> by <a href='/profile/Dufatanye-Cyprien/'>Dufatanye Cyprien</a>
Members: 1
Kuba munyakuri bituma wizerwa n'uwukunda
Be smart for ever</a><br> by <a href='/profile/Jmv-tuyizere/'>Jmv tuyizere</a>
Members: 3
Hano buri wese atanga igitekerezo, ugisha inama ukanayigishwa ugahora uri smart
ABANYARWANDA AKARIHO TUKAVUGE TWINIGURE GROUP</a><br> by <a href='/profile/ishimwe-lincoln/'>ishimwe lincoln</a> Indebakure</a><br> by <a href='/profile/none/'></a>
Members: 7
URUBUGA RWAMAKURU: aha buri wese agomba kutugezaho amakuru afite, ikindi kandi mugomba kwisanzura mu gutanga ibitekerezi
Madamu Jeannette Kagame yizihije isabukuru y段myaka 58
Posted by Uzabintwali Fabrice

Madamu Jeannette Kagame yizihije isabukuru y段myaka 58 y誕mavuko kuko yabonye izuba ku wa 10 Kanama 1962

Madamu Jeannette Kagame ni umubyeyi w誕bana...Read More

Added by Ntampaka
Posted on September 7th 20
0 Comments
Duol is installation
Added by Ntampaka
Posted on September 7th 20
3 Comments
Irebere indirimbo ya karahanyuze nyarwanda uburyo ari nziza.kora like na subscribe Remera yesu ubuturo/make a room for Jesus~ ELIM church 26/7/2020
Posted on July 25th 20
0 Comments
Duration
Search an Article

August 2020 (11)
July 2020 (7)
June 2020 (24)
May 2020 (42)
April 2020 (38)
March 2020 (2)
February 2020 (2)